Main Content
Sound Added to Your Favorites Soundboard

Log in or create an account to save your favorites, or they'll expire in 12 hours

Error Adding Sound
Error adding sound to your favorites.
Sound Reported
Sound reported and our moderators will review it shortly.
Error Reporting Sound
Error reporting sound. Please use the Contact page.
Home > Ramona Cravache - Forza Horizon...
Deze is nu van jou? Je bent beter dan ik dacht knapperd.
Een tip, maak je niet druk over het podium. Zorg eerst maar eens dat je de race uitrijdt.
Hé groentje hou je mooie ogen open. Misschien leer je er iets van.
Ik verlies niet van groentjes, jij hebt die polsband, maar in een duel kun je me niet verslaan. Nee, ik verwed er mijn auto om, kom maar naar me toe Als je durft.
Jij kwam zeker naar Horizon om voor de lol te racen. Hou nu maar op met lachen, nu wordt het serieus.

Viral
Funny