Main Content
Sound Added to Your Favorites Soundboard

Log in or create an account to save your favorites, or they'll expire in 12 hours

Error Adding Sound
Error adding sound to your favorites.
Sound Reported
Sound reported and our moderators will review it shortly.
Error Reporting Sound
Error reporting sound. Please use the Contact page.
Home > Choutetsu Brikin'ger 超鉄ブリキンガー Ironclad -...
2 2
Choutetsu Brikin'ger 超鉄ブリキンガー
Ironclad - Video Game Music

Choutetsu Brikin'ger 超鉄ブリキンガー Ironclad - Video Game Music

Video game music from Choutetsu Brikin'ger 超鉄ブリキンガー
Ironclad for Arcade, Neo Geo, Wii, Windows. Published by Pony Canyon (1996).

1. Tsubasa O Ageyou! (Opening)
2. Nazo Wazu Erabe (Stage Select)
3. Choutetsu Brikin'ger No Tema (BGM1)
4. Desou Na Yoru (BGM2)
5. Shinnyuushite Ne (BGM3)
6. Kimakuri Jinsei (BGM4)
7. Nitro Party (BGM5)
8. Koko Ga Kichi Desu (BGM6)
9. Yappari Umi Desho! (BGM7)
10. Naanka Yabai! (BGM8)
11. Shounen Ga Mita Tsuki (BGM9)
12. Aa! Konna Tokoro Ni Kyoukai Ga! (BGM10)
13. Yarareru Mae Ni, Korore! (BOSS1)
14. Onegai! Yararete (BOSS2)
15. Kore, Saigo De Iissu Ka (BOSS3)
16. Mata Aou! (Staff Roll)
17. Owattemasu (Game Over)
18. S.E. Collection

Viral
Funny