Main Content
Sound Added to Your Favorites Soundboard

Log in or create an account to save your favorites, or they'll expire in 12 hours

Error Adding Sound
Error adding sound to your favorites.
Sound Reported
Sound reported and our moderators will review it shortly.
Error Reporting Sound
Error reporting sound. Please use the Contact page.
Home > BLACK BLOOD BROTHERS TV Animation...
1. Ashita no Kioku ~ TV version
2. BBB ~ Jirou
3. Yuukei no Toki
4. Heigei
5. Tsuji Basha
6. Kattou to Wadakamari
7. Katazu
8. Magamagashii Kehai
9. Senpuku, Soshite...
10. Chi to Taihai
11. Nagai Ichi Nichi
12. Kyuuketsuki no Koubou
13. Itara nu Omoi
14. Chan
15. Kanashii Ketsumatsu
16. energy
17. Kyuu Ryuu no Kettou
18. Tokku no Theme
19. Shimei
20. OLD BLOOD
21. Kanashiki Ken
22. Dokuro
23. ethnic
24. Hiru Sagari
25. Oshioki
26. Ikari!
27. Ocha no Jikan
28. Kotarou
29. Haseru
30. Kokou Soshite Unmei
31. Kiri Geki
32. spirit
33. Fuan ni Natte...
34. Shinen to Konwaku
35. Kuroi Shitto
36. Alice no Omokage
37. Mimiko
38. Cassa to Alice to Jirou to
39. Shinrai no Kokoro
40. Setsugen
41. Gin Katana
42. Jouka
43. Alice to no Ai
44. Shinkirou ~ TV version